ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

close(x)