โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้กำหนดจัดโครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านการส่งเสริมวิชาชีวิต วิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีนางพัชรินทร์ หิรัญราศีกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดำเนินชีวิตแบบผู้สูงวัยที่มีคุณภาพและสารพันความรู้ในการดูแลสุขภาพ” กับนักศึกษาสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 จำนวน 60 คน ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องสร้างสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)