ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กับอาสาสมัครผู้จัดเก็บ

close(x)