โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 5 โดยมี อาจารย์ ดร.จำลอง แสนเสนาะ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความคิดเชิงบวกต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัย สูงวัยอย่างไรให้มีความสุข” จำนวน 60 คน ณ ห้องสร้างสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)