วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565  นายชนัฐ  เทศนศิลป์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ได้รับการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลเมืองบ้านบึง

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านบึง

นายชนัฐ  เทศนศิลป์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ได้รับการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 40 คน

          ในโอกาสนี้ได้กล่าวต้อนรับพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลเมืองบ้านบึง พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ทุกคนมุ่งมั่นใช้ความรู้ ความสามารถ มาปรับใช้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยกำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

          สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. ให้พนักงานเทศบาลทุกคนได้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร

          2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

          3. เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เกิดจิตสำนึกราชการในการมีวินัย การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การทำงานเพื่อประชาชน และการให้บริการประชาชน

          4. มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติราชการ

close(x)