ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการจัดเก็บแบบวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 10 คน

2.นางอำพร กฤติยานีรนาท ประธานการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ในการเตรียมจัดงานโครงการพลังสามัคคี วันสตรีสากล ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีและสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)