โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายชนัฐ เทศนศิลป์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ อสม. ของเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)