โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 8

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 8 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

– ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักศึกษาสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย โดยทีม อสม.

– การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดย นางสาวภัทรศจี ปัญญาดี(วิทยากร) จากชมรมรำวงพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)