การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบนโยบาย และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องนโยบาย ไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมืองบ้านบึง รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์(Do’s & Don’ts) อันเป็นการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลเมืองบ้านบึง 5 ประการ ได้แก่ 1.ซื่อสัตย์ 2.เป็นธรรม 3.โปร่งใส 4.มืออาชีพ 5.ตรวจสอบได้

close(x)