การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาของเทศบาลเมืองบ้านบึง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกอง/ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสถานศึกษาของเทศบาลฯ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของงานราชการ และการบริการประชาชนต่อไป

close(x)