การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง(สปสช.) ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง(สปสช.) ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านบึง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอบ้านบึง อสม. และตัวแทนชุมชน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเสนอโครงการจัดการต่างๆ ทางด้านงานสาธารณสุขฯ เพื่อการบริการประชาชน ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)