การประชุมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนพูนพิศ

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณชุมชนพูนพิศ โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง มอบหมายกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมชุมชนพูนพิศ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ (แทนชุดเดิมที่ครบวาระ) เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล ชุมชนต่อชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มติที่ประชุมคัดเลือก คุณแสงอรุณ อุดใจ เป็นประธานชุมชน พร้อมคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกำหนด

close(x)