โครงการสานพลังสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ (วันคนพิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการสานพลังสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ (วันคนพิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

– บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการที่มาร่วมงาน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

– บริการตัดแต่งผม โดยชมรมช่างเสริมสวย

– นิทรรศการความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

– การแสดงของนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

– การขับร้องเพลงของคณะกรรมการชมรมคนพิการ นางสาวปิยวรรณ จันทร์ประเสริฐ

– การบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง

– การบริการทางด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กพิการ

– ประเภทความพิการและสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ”

– การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือที่เรียกว่า (บัตรทองคนพิการหรือที่เรียกว่า (บัตรทองคนพิการ ท.74

– การให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้พิการ ของสถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี”

– การปลูกพืชคนเมือง และวิธีการดูแลรักษา โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่หนึ่งจังหวัดชลบุรี

– กิจกรรมการจับรางวัล

close(x)