ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านบึง ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านบึง นายชนัฐ เทศนศิลป์ ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านบึง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8

close(x)