โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 10

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องสร้างสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 10 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักศึกษาสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย โดมทีมงาน อสม.

2 รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย นายคำนวณ ทองมาก พบปะพูดคุย กับนักศึกษาสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย

3. ให้ความรู้ในหัวข้อ “โรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยวิทยากร นางพรเพ็ญ ภัทรากร อดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

close(x)