โครงการ “อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการ “อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์” โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีนางสาวทิพวรรณ กุศล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และได้รับความร่วมมือการฝึกปฏิบัติ เป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่อสม. เทศบาลเมืองบ้านบึง ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

close(x)