โครงการประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรม เครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมการประชุมโครงการเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ รับฟังข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

close(x)