โครงการ “สูงวัย ขวัญใจบ้านบึง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ จึงจัดโครงการ “สูงวัย ขวัญใจบ้านบึง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  ผู้สูงอายุที่มีผลงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาดีเด่น ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

1. สาขาผู้สูงอายุที่มีผลงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาดีเด่น

                        1.1  นางพรเพ็ญ ภัทรากร 1.2  นางสาวจิรา จันทเปรมจิตต์

2. สาขาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

                        2.1  นายสงบ ศรีทอง 2.2  นางภัทรวดี เสงี่ยมจิต

                        2.3  นางพัลลภา ศุระศรางค์ 2.4  นางสุนันทา ลิ้มภักดี

                        2.5  นายวิโรจน์ แจ่มศรี 2.6  นางสาวละเอียด จันทเปรมจิตต์

                        2.7  นางสาวมัสลิน จิระตระกูลพงษ์ 2.8  นางมลธวดี กอประเสริฐ

                        2.9  นางอรพิน แซ่เตียว 2.10 นางทัศนีย์ พุทธผล

3. สาขาผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

                        3.1  นางส้มปล่อย ล้วนคุณธรรม 3.2  นางสาวสะอิ้ง เนื่องจำนงค์

close(x)