โครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวทิพวรรณ กุศล รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่อง “การจัดการขยะในชุมชน” เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึงการจัดการขยะที่ถูกต้อง การคัดแยกขยะ และหลักการ 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ และการมอบถังขยะอินทรีย์ให้กับประชาชนไปใช้คัดแยกขยะที่บ้าน เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง

close(x)