โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน 2566 หลักสูตรช่างซ่อมมุ้งลวด และเหล็กดัด

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน 2566 หลักสูตรช่างซ่อมมุ้งลวด และเหล็กดัด ณ เทศบาลเมืองบ้านบึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา นำความรู้ด้านอาชีพไปพัฒนาทักษะ ด้านงานช่างงานฝีมือ และนำไปพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาช่าง สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เอง ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติม สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 21 คน

close(x)