การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง(สปสช.) ครั้งที่ 5/2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง(สปสช.) ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านบึง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอบ้านบึง อสม. และตัวแทนชุมชน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเสนอการจัดการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ ตัวแทน และ อสม. เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สำหรับผู้ป่วยติดเตียงต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)