ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศประสาท ซอย 3 เชื่อมต่อถนนบ้านบึงสันติ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)