โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีตัวแทนนักเรียน ภาคประชาชน พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)