ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)