การประชุมเวทีประชาคม ครั้งที่1/2564

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมเวทีประชาคมเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยการประชุมมีประธานชุมชน จำนวน 65 ชุมชน และกลุ่มพ่อค้าแม่เข้าร่วม ซึ่งเป็นเวทีที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถามติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่างๆ และแจ้งเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ปัญหาของชุมชน ให้เทศบาลเมืองบ้านบึงนำไปแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เทศบาลเมืองบ้านบึง มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

close(x)