– คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 1/2564 มาตรการเร่งด่วนป้องกันโรคโควิด 19 – ผนวก ก. บัญชีแนบท้ายคำสั่ง (ยกเลิกคำสั่ง) และผนวก ข. มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด แนบท้ายคำสั่ง

close(x)