แบบฟอร์ม คำขอฯ และเอกสารรับรองความจำเป็น กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด

จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ เพื่อให้การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 16 และ ฉบับที่ 17 รวมทั้งมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กำหนด  

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง สามารถติดต่อยื่นคำขอได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำขอฯ และเอกสารรับรองความจำเป็น ตามไฟล์ที่แนบมานี้ หรือรับแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลได้ที่จุดรับคำขอฯเทศบาลเมืองบ้านบึง (ใช้สำเนาบัตรประชาชน)

close(x)