พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) “โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์(Pre-Engineer)”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) “โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์(Pre-Engineer)” เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี , สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา , โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) , เทศบาลเมืองบ้านบึง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น2 เทศบาลเมืองบ้านบึง เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

close(x)