เผาหญ้า เผาขยะ หรือสิ่งอื่นใด อาจมีความผิดทางกฎหมาย

close(x)