ทม.บ้านบึง ร่วมกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ยกระดับผลการประเมิน ITA 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง จ.ชลบุรี นายชนัฐ  เทศนศิลป์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมประชุมกับคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกองฯ/ฝ่ายฯต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านบึง เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563

สำหรับผลคะแนนการประเมินของเทศบาลเมืองบ้านบึง ปี 2563 จาก 3 แบบวัด (ตัวชี้วัดที่ 1 – 10) คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนในภาพรวม 69.08 คะแนนซึ่งไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (85 คะแนนขึ้นไป) โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้ 44.26 คะแนน

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการค้นหาประเด็นที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุง พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการแก้ไขหรือข้อเสนอ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับเทศบาลเมืองบ้านบึง และยกระดับผลการประเมิน ITA ปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

close(x)