คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ติดตามและหารือยกระดับฯ ทม.บ้านบึง

วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง จ.ชลบุรี คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองบ้านบึง นำโดย นายสุรเชษฐ์  ฟักเชือก ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประธานคณะทำงาน ร่วมหารือและติดตามการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเทศบาลเมืองบ้านบึง และยกระดับผลการประเมิน ITA ปี 2564 โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงการการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนการประเมินฯ ITA ปี 2563 ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ 85 คะแนน พร้อมทั้งได้สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคน จึงขอความร่วมมือไปขยายผลถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวให้กับบุคลากรในกองฯ/ฝ่ายฯและขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของเทศบาลเมืองบ้านบึงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบ้านบึง อย่างเคร่งครัด

close(x)