ประชาสัมพันธ์การใช้งานและการบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอันโนมัติเบื้องต้น

ด้วยจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากกรมปกครองว่า มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีแผนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 510 สถานี ทั่วทุกภูมิภาค โดยปัจจุบันดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน 142 สถานี ซึ่งสถานีโทรมาตรอัตโนมิตดังกล่าว ทำให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด ได้รับข้อมูลในการเฝ้าระวังฝนตกหนักสามารถวางแผนเตรียมการจัดถุงยังชีพพระราชทาน รถประกอบอาหารเคลื่อนที่ ประสานเครื่อข่ายให้เข้าพื้นที่ก่อนเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดทำวีดิทัศน์การใช้งานและการบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเบื้องต้น และเว็บไซต์แสดงผลข้อมูลของโครงการโดยเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไปยังคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศผ่านทาง www.thaiwater.net และ ThaiWater Application

thaiwater.net
การใช้งานและการบำรุงรักษา
เว็บไซต์โครงการ
close(x)