ผลการคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะกรรมการคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลดงกล่าว ในเขตอำเภอบ้านบึง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ชั้น 2 โดยสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ส่งนายยอด ทานนท์ เข้ารับการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ปรากฏว่า นายยอด ทานนท์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขานันทนาการและ/หรือผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม

close(x)