กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นายเชวง จินตนาเลิศ นายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง ข้าราชการ และจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยร่วมกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และรดนำ้ต้นไม้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

close(x)