ประกาศจากศูนย์แพทย์ชุมชนฯ การฉีดวัคซีนแบบ walk in ให้กับประชาชนที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านบึง

รายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง และกำหนดวันฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบ้านบึง (เฉพาะเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง)

close(x)