เชิญใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบออนไลน์

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำ “ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง” หรือ “Landuse Plan” ให้บริการผ่าน 3 ช่องทางใหม่ ได้แก่

1. เว็บไซต์ (Website)

2. แอปพลิเคชัน บนระบบ Android & iOS (Application)

3. และ LINE OA : DPT Information

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผังเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัยมากขึ้น

close(x)