การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

ประชาสัมพันธ์ การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง โทร. 038-444867

close(x)