การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าว

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือ

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
  • ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2506)
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านบึง
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
  • ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง

ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย

2.ทะเบียนบ้าน

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

***หากไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้มายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง โทร. 0-3844-4867

close(x)