ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ออมสินให้กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 0% 6 เดือน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19
  2. ปภ.เตือน 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
  3. การจงใจบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
  4. สัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรเพื่อจำหน่ายได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
  5. ผู้ประกันตน เฮ ! ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบ 3 เดือน
close(x)