การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – กันยายน 2565

📢 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – กันยายน 2565📌 ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าว📌 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2506) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านบึง และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ และผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง📌 ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย 2.ทะเบียนบ้าน 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร***หากไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้มายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน***📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง โทร. 0-3844-4867

close(x)