เทศบาลเมืองบ้านบึงให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง นายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

close(x)