การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีบ้านบึง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในประเด็นเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลเมืองบ้านบึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองบ้านบึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐพิจารณาประเมิน

(1) รายงานการวิเคราะห์ผล ITA 2564

(2) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

(3) การประเมินความเสี่ยงทุจริต

(4) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

(5) การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากร

close(x)