เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนรวมใจพัฒนา (ชุมชนใหม่)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองบ้านบึง โดย นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ลงพื้นที่เวทีประชาคมชุมชนรวมใจพัฒนา ในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนรวมใจพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา ความต้องการ รวมถึงแนวทางการแก้ไข และพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ

close(x)