การประชุมสภาองค์กรชุมชน คณะกรรมการชมรมคนพิการ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดการประชุมสภาองค์กรชุมชน คณะกรรมการชมรมคนพิการ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ (ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ) เพื่อประชุมคัดเลือกประธานสภาองค์กรชุมชน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ทบทวนคณะทำงาน และแผนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชมรมคนพิการ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุที่หมดวาระ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ต่อไป

close(x)