ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/ 2564 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564 จำนวน 5 เรื่อง

  1. มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐผู้ประกันตน ม.33 ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว พร้อมบูสเตอร์เข็ม 3 ลงทะเบียนผ่าน e-service
  2. ปภ. แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวให้ปลอดภัย
  3. 6 สิ่งห้ามยืม ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
  4. แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
  5. สทนช. เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ

close(x)