ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. การประปาส่วนภูมิภาค แนะนำใช้ช่องทางออนไลน์
  2. คลินิกมลพิษออนไลน์
  3. ใช้รถตอนกลางคืน ไฟติดข้างเดียว มีโทษปรับ 2,000 บาท
  4. “รองนายกฯ ประวิตร” ติดตามคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน สั่งเร่งรัดแผน หวังผลแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง
  5. การบัญชีกลางย้ำ! เร่งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เพื่อให้ได้รับเงินเดือน เบี้ยหวัด และบำนาญต่อเนื่อง

close(x)