ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19
  2. PEA ไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ที่มีผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้าเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษา
  3. เรื่อง สธ. มอบของขวัญปีใหม่ สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วย รับบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้
  4. กปน. ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WMA on Mobile ครบทุกเรื่องน้ำประปา
  5. ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อสนับสนุนการเลี้ยงสุกร และการเพิ่มผลผลิตอาหารสัตว์

close(x)