แบบรายงานการสำรวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรในพื้นที่ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2565

close(x)