ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. Test and Go สำหรับคนสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
  2. PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้า ทางออนไลน์
  3. ปภ. แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน
  4. 5 เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา
  5. การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงานรูปแบบใหม่

close(x)