ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565 จำนวน 6 เรื่อง

  1. ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ในหมอพร้อม Chatbot
  2. รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงานด้านน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 18 ล้านไร่ ย้ำชัด! ไม่มีนโยบายเก็บค่าน้ำเกษตรกร
  3. กรมทางหลวงเพิ่มสิทธิ์โปรวิ่งฟรี 2 เที่ยว อีก 1 แสนสิทธิ์ พร้อมเร่งคืนค่าปรับให้ผู้ใช้ทาง
  4. ทำไมต้องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
  5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง
  6. ความรับผิดทางอาญา

close(x)